Laboratorium

Laboratorium Informatyki Wydziału Cybernetyki zostało powołane w dniu 01.01.2007r.
 
Laboratorium podporządkowane jest Prodziekanowi ds. rozwoju i współpracy.
 
Laboratorium Informatyki jest jednostką organizacyjną Wydziału Cybernetyki powołaną do realizacji zajęć w ramach procesu dydaktycznego prowadzonego na Wydziale, wspomagania działalności naukowo-badawczej Wydziału oraz wspomagania zarządzania Wydziałem.

 
Laboratorium zapewnia:

 1. Realizację zajęć laboratoryjnych w Wydziale.  W zakresie tym Laboratorium przygotowuje odpowiednią bazę techniczną i programową (oprogramowanie podstawowe) odpowiadającą specjalnościom Wydziału oraz zabezpieczającą realizację innych usług dydaktycznych.
 2. Utrzymanie i rozwój systemów informatycznych wspomagających realizację zadań statutowych Wydziału.
 3. Tworzenie i funkcjonowanie ogólnie dostępnych stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu.
 4. Modernizację i sprawne działanie portalu wydziałowego.
 5. Modernizację i sprawne działanie systemów informatycznych wspomagających Dziekanat.
 6. Sprawne działanie sieci komputerowej Wydziału.
 7. Modernizację stanowisk laboratoryjnych i pomoc w  zakresie instalacji i utrzymania specjalistycznego oprogramowania zgodnie z wymaganiami kierowników zakładów.
 8. Wspomaganie realizacji prac naukowo-badawczych wg planu Wydziału.

 


Kierownik

dr Grzegorz Betliński

tel.  +48 261 83 97 66 (pok. 234)

e-mail grzegorz.betlinski@wat.edu.pl


Z-ca kierownika

mgr inż. Dariusz Kluczyk

tel.  +48 261 83 74 90 (pok. 234A)

e-mail dariusz.kluczyk@wat.edu.pl


Technicy

tel.  +48 261 83 77 15 (pok. 238)

 

Regulamin Laboratorium Informatyki

 1. Regulamin porządkowy Laboratorium Informatyki WCY
 2. Załączniki do regulaminu porządkowego
 3. Wzór zapotrzebowania na oprogramowanie do zainstalowania w salach laboratoryjnych